Bij waterafvoer wordt afvalwater en hemelwater geloosd, ingezameld en getransporteerd via ondergrondse buizen (riolen), een IBA of een wadi. Het streven daarbij is om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. Hoogeboom verzorgt en coördineert bij waterafvoer het gehele traject. We zorgen zelf voor de aanleg van de riolering en u kunt ons ook benaderen voor een rioolontstopping of een rioolontluchting. Daarnaast coördineren we alle andere activiteiten rondom waterafvoer, zoals het ontwerp en de rioolinspectie. U heeft er zelf geen omkijken naar. Verder zijn we ook specialist in het aanleggen van een IBA of een wadi.

Riolering

Bij de aanleg van waterafvoer of riolering werken we samen met gemeenten, aannemers en particuliere opdrachtgevers. Allereerst maken we een ontwerp van de riolering, de zogeheten dimensionering. We hebben de deskundigheid in huis om nauwkeurig te bepalen waar het riool en de kolken moeten komen. We voeren ook een rioolinspectie uit met camera en daarna maken we een uitgebreide rapportage over de stand van zaken van het riool.

IBA

Soms ligt een woning of een bedrijf te ver van het rioleringsstelsel. In dat geval is de aanleg van een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA geheten, een goed alternatief. Er zijn verschillende soorten IBA systemen om afvalwater kleinschalig te zuiveren. De eenvoudigste vorm is een septische put voor de behandeling van uitsluitend sanitair afvalwater.

Wadi

Steeds vaker willen gemeenten en bedrijven schoon regenwater anders afvoeren dan via het reguliere riool. Het hemelwater komt dan via een wadi of infiltratieveld weer in het grondwater. De naam wadi verwijst naar de Arabische naam voor een droogstaand rivierdal en het staat ook voor Water Afvoer Drainage Infiltratie.

Bij een wadi worden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over het maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en bovendien wordt hierdoor ook nog eens het grondwater aangevuld.