Bronbemaling is noodzakelijk als het grondwater tijdelijk of voor langere duur op een lager niveau gebracht moet worden. Hierbij pompen we op verschillende plaatsen grondwater op en dat wordt via een leiding afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen of het bouwen van kelders. Hoogeboom is gespecialiseerd in het watermanagement van zowel een verticale als een horizontale bronbemaling. Tijdens de bemaling leveren we desgewenst noodaggregaten zodat de pompen ook bij een stroomstoring doorwerken. Verder verzorgen we een 24-uurs alarmeringssysteem.

Verticale bronbemaling

Bij verticale bronbemaling worden met behulp van een grondboor op regelmatige afstanden van bijvoorbeeld twee meter lange geperforeerde zuigbuizen van vier tot zeven meter de grond ingebracht. Deze buizen worden aangesloten op een verzamelleiding, die weer is aangesloten op een grondwaterpomp. In de afvoerslang zit een watermeter die – in verband met lozingskosten – de hoeveelheid opgepompt en geloosd water meet. Bij bemalingen op dieptes van meer dan vijf meter gebruiken we een dieptebron. Dat is een onder in het boorgat geplaatste elektrische grondwaterpomp.

Horizontale bronbemaling

Bij een horizontale bronbemaling plaatsen we de zuigbuizen niet verticaal in de grond, maar brengen we drains aan op de bodem van een bouwput. Horizontale bemaling heeft onze voorkeur omdat daarbij minder water hoeft te worden afgevoerd. Het is technisch echter niet altijd mogelijk om drains aan te brengen.

Vergunning bronbemaling

Voor het onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater is een onttrekkingsvergunning of een lozingsvergunning vereist. Deze vergunningen worden verleend door het Waterschap of de Provincie. In de vergunningaanvraag moet worden vermeld hoeveel water er onttrokken wordt en hoe de lozing is geregeld. Hoogeboom kan voor u de vergunningaanvragen verzorgen en een offerte maken voor bronbemalingskosten. Ook berekenen we de gevolgen voor de waterstand en eventuele consequenties voor objecten in de omgeving.