Hoogeboom is sterk in bodemsanering. Bij bodemsanering maken we een stuk grond vrij van bodemverontreiniging. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem. Bij bodemsanering onderscheiden we drie groepen: in-situ, in-site en ex-situ.

In-situ

Bij in-situ gaat het om sanering zonder grondverzet. De verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd. Bij deze techniek is soms een blijvende nazorg noodzakelijk. De techniek is gebaseerd op twee onderdelen, namelijk de isolatie en de verwijdering van verontreinigde stoffen.

De isolatie die wordt toegepast is afhankelijk van het type bodem.

  • Bij civieltechnische isolatie kunnen drie afdichtingen worden toegepast, namelijk horizontale bovenafdichting met folie of klei, verticale afdichting met stalen of betonnen damwanden en
  • Geohydrologische isolatie wordt alleen gebruikt bij goed doorlatende zandgronden. Het grondwater wordt onttrokken door middel van verticale filters met een vacuümsysteem of deepwell bronpompen, soms in combinatie met infiltratie. Er ontstaat dan een grondwaterstroming in de richting van de onttrekkingsmiddelen, waardoor de grondwaterverontreiniging zich niet meer verspreidt. Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater of riool of eventueel weer in de bodem geïnfiltreerd.
  • Bij fysio-chemische isolatie of immobilisatie gaat het o.a. om begroening van terreinen en vermindering van plantopname, afspoeling en uitloging door regen.
  • Na de isolatie vindt controle plaats door bemonstering van peilbuizen en analyse van grond- en grondwatermonsters.

Naast isolatie bestaan er drie algemene in-situ-saneringsmethoden:

  1. Extractieve saneringstechnieken waarmee de verontreiniging uit de bodem gehaald wordt. Te denken valt hierbij aan grondwateronttrekking of bodemluchtextractie.
  2. Biologische saneringstechnieken waarmee de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het injecteren van extra voedingsstoffen.
  3. Chemische saneringstechnieken waarmee door injectie van chemicaliën (bijv. waterstofperoxide, permanganaat of ozon) de verontreiniging geoxideerd en gereduceerd wordt.

Daarnaast zijn er ook hulptechnieken die saneringen kunnen versnellen. Door de bodem te verwarmen, worden bijvoorbeeld veel verontreinigingen mobieler en kunnen ze sneller verwijderd worden. Opwarmen van de bodem kan onder meer door middel van elektriciteit (elektroreclamatie) of door middel van stoominjectie (stoom gestimuleerde extractie). Een andere hulptechniek is het beter oplossen van verontreinigingen door injectie van oppervlakte-actieve stoffen.

On-site

Bij on-site wordt de verontreinigde grond afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort. Het kan hierbij gaan om fysisch-chemische scheiding (extractie, flotatie, deeltjes van elkaar scheiden), thermische behandeling (stoomstripping, verdamping door directe of indirecte verhitting, verbranding), fysisch-chemische behandeling (immobilisatie, neutralisatie), microbiologische behandeling (landfarming, compostering, bioreactoren) of elektroreclamatie. Bij elektroreclamatie brengen we in de bodem elektroden aan met een spoelwatersysteem. Door op de elektroden een elektrische spanning te zetten, verplaatsen de ionen van verontreinigende stoffen zich in de bodem naar de elektroden waar ze worden afgevangen. De bodem wordt ook opgewarmd waardoor de stoffen mobieler worden en sommige stoffen verdampen.

Ex-situ

Ex-situ betekent dat de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een plaats waar de grond gesaneerd kan worden. De technieken zijn dezelfde als bij de on-sitemethode.

Certificaten bodemsanering

Hoogeboom is in het bezit van het certificaat voor uitvoering van bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform BRL 7000 protocol 7001. Dat betekent dat we de expertise hebben om op een veilige en verantwoorde manier landbodemsaneringen uit te voeren met conventionele methoden. Voor de acceptatie en het samenvoegen van partijen grond zijn we gecertificeerd conform BRL9335 Grond. Dat betekent dat we grond van diverse partijen gecontroleerd mogen samenvoegen en verwerken. Voor het reinigen van ernstig verontreinigde grond zijn we gecertificeerd conform BRL SKIB 7500 protocol 7510. Daardoor mogen we op locatie asbesthoudende grond zeven en/of reinigen.